Contact Us

Chinmaya Vidyalaya
P-201, MIDC Area, Vidyanagar,
Saravali, Boisar 401501
Dist:Palghar Maharashtra
Phone No. 7798826284 / 8087652509
Email cvtarapur@rediffmail.com
Log In